Trouwen in coronatijd: „Het was fantastisch”Trouwen in coronatijd: „Het was fantastisch”

Cri­sis­tijd of niet, ook in deze tijd stap­pen schip­pers­kin­de­ren vast­be­slo­ten in het huwe­lijks­boot­je. Twee van hen, Ruben Pul­le­man uit Rot­tum en Marilè­ne Hoog­en­doorn uit Wer­ken­dam deden dit afge­lo­pen don­der­dag 28 mei. „Het was mis­schien heel anders dan een door­snee brui­loft maar het was zo gaaf! Echt waar.” De dag erna koch­ten ze hun eigen schip.

 

Het schip­pers­bloed stroomt bij bei­den door de ade­ren. Marilè­ne groei­de, als jong­ste met drie broers boven haar, op aan boord van het ms Glis­san­do van haar ouders Mari­nus en Lenie Hoog­en­doorn uit Werkendam.

Ruben, der­de in een gezin met vier kin­de­ren, voer als kind op het ms Mor­gen­stond (nu Trans­ac­ti­on), van zijn ouders Mar­tin en Ger­da Pul­le­man uit Nieuwegein.

 

Verdronken

Na het over­lij­den van Rubens vader (36), die in 2006 bij Lem­mer over­boord sloeg, ver­kocht zijn moe­der het schip. Het gezin ver­huis­de naar het Gro­ning­se Rot­tum. Daar groei­den de kin­de­ren na het her­trou­wen van moe­der Ger­da op met, in Rubens woor­den, „bonus­va­der Henk, een bonus­broer­tje en een bonuszusje”.

Nu kiest Ruben opnieuw, samen met zijn bruid, voor een leven op het water. „Voor ons alle­bei is dit een jeugddroom.”

 

Vreeswijk

Oor­spron­ke­lijk zou­den de twee in Vrees­wijk trou­wen. Marilè­ne: „Daar heeft Ruben op inter­naat geze­ten en een tijd van zijn kin­der­ja­ren gewoond. En het is een leuk oud dorp.” Hier zou­den ze dan met de sche­pen van bei­de schip­pers­fa­mi­lies bij elkaar lig­gen. Ruben: „Alle­maal in de vlag­gen, zoals het hoort. En een gro­te groep dag­gas­ten van onge­veer 95 men­sen, door­dat we alle­bei uit gro­te gezin­nen komen. En op het feest ’s avonds, op een leu­ke loca­tie net bui­ten Vrees­wijk, had­den er waar­schijn­lijk rond de 180 men­sen geweest.”

 

Vervroegd

Zo zou het alle­maal heb­ben moe­ten gaan. De corona­cri­sis gooi­de deze plan­nen om. Ster­ker nog: ter­wijl veel bruids­pa­ren hun trouw­dag maar uit­stel­den, zorg­de de cri­sis bij bruids­paar Pul­le­man zelfs voor een for­se ver­vroe­ging van de trouw­da­tum. Marilè­ne: „Eigen­lijk had­den we pas aan­staan­de 18 sep­tem­ber wil­len trouwen.”

Bij de uit­braak van het virus, in maart, beslo­ten de twee de plan­nen al deels te ver­an­de­ren, van­we­ge de onze­ker­heid. Ruben: „Het leek er niet op dat we onze trouw­dag met al de dag­gas­ten zou­den kun­nen vie­ren. We zou­den dat ook niet wil­len, om zoveel men­sen risi­co te laten lopen.”

 

Lees heel het arti­kel.