„Laagwater groter probleem dan hoogwater”„Laagwater groter probleem dan hoogwater”

De strijd tegen hoog­wa­ter voe­ren we in Neder­land al zo’n dui­zend jaar. De dij­ken en ande­re water­wer­ken zijn nog nooit zo robuust geweest als nu. De maat­re­ge­len na de extre­me hoog­wa­ter­stan­den in 1993 en 1995 hiel­pen hier fors aan mee. Maar de bin­nen­vaart vreest een ander pro­bleem: laagwater.

De Neder­land­se over­heid mag per direct stop­pen met haar dijkversterkingsprogramma’s. Dit stel­de direc­teur Alp­hons van Win­den van Bureau Stro­ming, een Gel­ders advies­bu­reau voor natuur- en land­schaps­ont­wik­ke­ling, recent met zoveel woor­den in De Gel­der­lan­der. Het Rijk zou op basis van ver­keer­de voor­on­der­stel­lin­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring veel te stren­ge nor­men bedacht heb­ben. „Als je nu hon­derd jaar terug­kijkt en de trend in de water­stan­den ziet, dan wor­den ze steeds lager.” De jaren 1993 en 1995 waren uit­schie­ters, vindt Van Win­den. Wat hem betreft inves­teert Neder­land beter in het bevaar­baar hou­den van de rivie­ren. „Dat is een veel gro­te­re opga­ve dan de hoogwaterbescherming.”

Urgen­tie

In die laat­ste stel­ling valt belan­gen­ver­e­ni­ging Konink­lij­ke BLN-Schut­te­vaer voor de bin­nen­vaart hem bij. Nau­tisch-tech­nisch advi­seur Mar­leen Bui­ten­dijk: „De laat­ste keer dat sche­pen niet moch­ten door­va­ren van­we­ge hoog­wa­ter was in 1995. Laag­wa­ter­si­tu­a­ties komen veel vaker voor. Sche­pen kun­nen dan min­der lading mee­ne­men van­we­ge een beperk­te diep­gang. De rivier­bo­dem daalt door ero­sie elk jaar een aan­tal centimeters.

Lees heel het arti­kel.