Proefkonijn van de binnenvaartProefkonijn van de binnenvaart

Patrick Hut (47) ziet zich als proef­ko­nijn van de bin­nen­vaart. Bin­nen­kort komt er niets meer uit de schoor­ste­nen van con­tai­ner­schip Borel­li. De sec­tor moet aan steeds stren­ge­re uit­stoot­nor­men vol­doen, maar voor alle schip­pers lig­gen er kan­sen tot ver­groe­ning, stelt Hut. „Het begint met ver­ant­woor­de­lijk­heids­be­sef rich­ting je nageslacht.”

Kre­diet­cri­sis, 2010. Samen met com­pag­non Ton­nie Spek­snij­der denkt direc­teur Patrick Hut na over de toe­komst van het bedrijf The Blue World. Een onder­ne­ming met een scheeps­ma­ke­laar­dij, finan­ci­ë­le belan­gen in nieuw­bouw­sche­pen van der­den en twee eigen bin­nen­vaart­sche­pen: de mcs Borel­li van 110 meter en het kraan­schip Bona Fide uit 1965.

Man­nen­we­reld

„We over­wo­gen van alles om toe­komst­be­sten­dig te blij­ven, zoals de aan­schaf van nieu­we sche­pen. Uit­ein­de­lijk kozen we ervoor de bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten te hou­den zoals ze waren. Maar we wil­den alle over­bo­di­ge kos­ten weg­snij­den zon­der dat het resul­taat eron­der zou lij­den”, ver­klaart Hut.

Hier­voor heb­ben de twee alle mede­wer­king van hun per­so­neel nodig. Voor­al van de varens­gas­ten op de Borel­li, die in een con­tai­ner­lijn­dienst tus­sen Hen­ge­lo en Rot­ter­dam twee­maal per week de nodi­ge kilo­me­ters maken. Hun plan is uit­da­gend, ver­telt Hut met een grijns. „De sec­tor is een man­nen­we­reld. Die houdt van kracht en snel­heid, ter­wijl ze nu moet leren hoe ze zo effi­ci­ënt moge­lijk kan varen.”

Onge­loof

De beman­nin­gen vol­gen aller­eerst een cur­sus. Ze leren hoe ze de gas­hen­del zo effi­ci­ënt moge­lijk kun­nen han­te­ren: een con­stan­te snel­heid kost min­der brand­stof en levert min­der slij­ta­ge op. Hut: „Hier­voor was een behoor­lij­ke omscha­ke­ling in het den­ken nodig. Denk aan het pas­se­ren van een sluis. Als je met 3 kilo­me­ter per uur de sluis in vaart, ben je snel­ler dan met 7 kilo­me­ter per uur. Ik heb het echt moe­ten klok­ken voor ze het geloofden.

Lees heel het arti­kel.