Infrastructuur vaarwegen kraaktInfrastructuur vaarwegen kraakt

Door jaren­lang bezui­ni­gen op bud­get­ten en weg­sa­ne­ren van per­so­neel bij Rijks­wa­ter­staat is het onder­houd van slui­zen en brug­gen zwaar ver­waar­loosd. „Het hele bud­get gaat op aan acuut nood­za­ke­lij­ke reparaties.”

Gestroom­lijnd ver­voer over water is van groot belang. Alleen al om het file­leed op de weg bin­nen de per­ken te hou­den, heeft elke auto­rij­den­de Neder­lan­der er baat bij. „De bin­nen­vaart ver­voert onge­veer een der­de van alle getrans­por­teer­de goe­de­ren. En een gemid­deld con­tai­ner­schip ver­vangt al gauw 240 vracht­wa­gens”, rekent Leny van Toor­en­burg, beleids­ad­vi­seur Nau­tisch Tech­nisch & Infra bij de bran­che­ver­e­ni­ging BLN-Schut­te­vaer voor. Maar dan moet ver­voer over water wel een betrouw­ba­re optie zijn. En daar schort het steeds meer aan.

Van Toor­en­burg: „Bij veel slui­zen spe­len pro­ble­men door ach­ter­stal­lig of uit­ge­steld onder­houd. Onver­wacht raken ze in sto­ring en ligt een schip ervoor te wachten.”

Zo’n strem­ming kan lang duren. Neem slui­zen­com­plex Bel­feld, in de Maas vlak bij het Lim­burg­se Ven­lo. „Een van de drie schut­slui­zen die de sche­pen daar op de juis­te vaar­hoog­te moe­ten bren­gen, ligt er al ander­half jaar per­ma­nent uit. De ande­re twee wer­ken op hal­ve snel­heid, omdat er sinds de reno­va­tie in 2014 fou­ten in de hydrau­li­sche sys­te­men zitten.”

Nood­re­pa­ra­ties

Bij de slui­zen Maas­bracht en Born spe­len gelijk­soor­ti­ge pro­ble­men. Maar ook elders in Neder­land hape­ren kunst­wer­ken. Zo raak­ten de Oran­je­s­lui­zen bij Amster­dam in vier jaar tijd 200 keer in sto­ring, zei schip­per Pie­ter Eike­len­boom van het ms Pri­sa in mei tegen nieuws­pro­gram­ma Een­Van­daag. Eike­len­boom: „Ze heb­ben vier kol­ken (de ruim­te tus­sen de twee deur­pa­ren van een schut­sluis, DdB) waar­van één voor het for­maat schip als dat van ons. Als die er net uit ligt, heb­ben we een pro­bleem. Dan lig je zomaar een aan­tal uur stil”. Soms moet hij zelfs omva­ren. „Dan moet ik via Arn­hem naar het noor­den. Dat kost me een hal­ve dag extra.”

Lees heel het arti­kel.