Muziekmethode Driestar EducatiefMuziekmethode Driestar Educatief

In opdracht van Drie­star Edu­ca­tief, afde­ling Onder­wijs­ad­vies, heb ik in 2012 mee­ge­werkt aan de muziek­me­tho­de ”Daar­om Muziek!”, een muziek­me­tho­de voor vmbo en havo/vwo.

Daar­om Muziek! is een metho­de voor muziek in de onder­bouw van het chris­te­lijk voort­ge­zet onder­wijs. Ieder hoofd­stuk heeft dezelf­de opbouw, en biedt onder ande­re een inter­view met een pro­fes­si­o­ne­le musi­cus die over zijn instru­ment ver­telt, een teke­ning over bouw en wer­king van het betref­fen­de instru­ment, en op de web­si­te een film­pje waar­op de geïn­ter­view­de musi­cus nog meer ver­telt, en op zijn instru­ment speelt.

Mijn aan­deel was het selec­te­ren en inter­vie­wen van de pro­fes­si­o­ne­le musi­ci. In totaal heb ik negen musi­ci geïn­ter­viewd. Onder ande­ren werk­ten pia­nist Han­nes Min­naar, trom­pet­tist Henk Buur­man, drum­mer Niek Smelt en har­pis­te Arri­an­ne Schip­per hier­aan mee.

Eind­re­dac­tie: Anne­ma­rie Nobel-Eikelboom

Trom­pet­tist en diri­gent Henk Buurman

Bekijk hier het open­ba­re deel van de web­si­te van Daar­om Muziek.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Aan een dergelijk project werk ik ook graag voor u.