100-jarige CBOB ‘luis in de pels van BLN’100-jarige CBOB ‘luis in de pels van BLN’

In een tijd van gro­te onrust en grim­mi­ge sta­kin­gen ont­stond een eeuw gele­den een chris­te­lij­ke schip­pers­bond. Een chris­ten staakt niet, vond men. Hon­derd jaar later houdt de Chris­te­lij­ke Bond voor Onder­ne­mers in de Bin­nen­vaart (CBOB) hier nog altijd aan vast. Op het punt van zon­dags­rust con­sta­teert voor­zit­ter Jan van Bel­zen een lang­za­me ver­schui­ving. „We zijn een heel bre­de bond.”

De ver­e­ni­ging grijpt de jaar­lijk­se Bin­nen­vaart­ont­moe­tings­dag, zater­dag 21 sep­tem­ber in Wou­den­berg, aan voor een fees­te­lij­ke bij­een­komst. In zijn eeuw­re­de wil Van Bel­zen (65), die tevens bur­ge­mees­ter van Barend­recht is, terug­blik­ken en voor­uit­blik­ken. „In 1919 waar­de een revo­lu­ti­o­nai­re geest door Euro­pa”, legt hij uit. „Chris­te­lij­ke schip­pers wei­ger­den toen in te stem­men met sta­kings­ac­ties van de Alge­mee­ne Schip­pers­bond tegen het ver­val­len van de beurt­re­ge­ling. Ze zagen sta­king als opstand tegen de over­heid.” Dit bete­kent niet dat de chris­te­lij­ke schip­pers alles lijd­zaam wil­den ver­dra­gen. „Je mag best kri­tiek heb­ben, maar die moet je op een con­struc­tie­ve manier uiten, in plaats van in opstand te komen.” Het leid­de op 29 juli 1919 tot de oprich­ting van de Neder­land­sche Pro­tes­tantsch-Chris­te­lij­ke Schip­pers­bond (NPCSB). Vijf­tig jaar later kreeg de bond haar hui­di­ge naam.

De mening dat een chris­ten niet behoort te sta­ken, hoor je tegen­woor­dig voor­al in krin­gen van ortho­dox-chris­te­lij­ke pro­tes­tan­ten. Toch is het leden­be­stand van de CBOB altijd divers geweest, weet vice-voor­zit­ter Fre­de­rik Hove­stadt (31). „Ik denk dat die gedach­te des­tijds veel bre­der onder chris­te­nen leef­de.” De CBOB hul­digt nog altijd het oor­spron­ke­lij­ke stand­punt op dit gebied, maar de kwes­tie leeft momen­teel nauwelijks.

Van Bel­zen: „Schip­pers sta­ken zel­den. Ik weet van een sta­king in 1993, rond­om de afschaf­fing van de even­re­di­ge vracht­ver­de­ling. De mees­te van onze leden heb­ben hier toen niet aan meegedaan.”

Zon­dags­vaart

Een the­ma dat wel actu­eel is geble­ven, is de zon­dags­rust. Van­ouds onder­bre­ken chris­te­nen op deze dag hun werk en hou­den zich bezig met gods­dien­sti­ge acti­vi­tei­ten en het gezin. Maar op dat punt zien de voor­zit­ter en vice-voor­zit­ter een ver­an­de­ring. Van Bel­zen, zelf lid van de Staat­kun­dig Gere­for­meer­de Par­tij (SGP): „Offi­ci­eel heb­ben we zon­dags­rust hoog in het vaan­del, maar er zijn leden die ook op zon­dag varen. Voor­al sinds de laat­ste cri­sis.” Het gaat hier­bij om gelo­vi­ge schip­pers. Het lid­maat­schap staat wel­is­waar open voor ieder­een, maar de hand­vol onge­lo­vi­ge leden bin­nen de CBOB steunt juist haar lob­by voor zon­dags­rust, zij het uit ande­re over­we­gin­gen. Hove­stadt: „We zien dus onder onze chris­te­lij­ke leden een ver­schui­ving op dit punt.”

Lees heel het arti­kel.