„Water en havens blinde vlek in onderwijs”„Water en havens blinde vlek in onderwijs”

De 40ste edi­tie van de Wereld­ha­ven­da­gen in Rot­ter­dam heeft de afge­lo­pen week­wis­se­ling zo'n 430.000 bezoe­kers getrok­ken, 50.000 meer dan vorig jaar. De groot­ste blik­van­ger was, naast de vele demon­stra­ties voor de Hol­land Ame­ri­ka Kade op de Kop van Zuid, het zwa­re­la­ding­schip BigRoll Baffin.

Men­sen ston­den drie dagen rij­en­dik te wach­ten om een kijk­je te nemen op het piep­jon­ge, robuus­te schip (173 x 42 meter, laad­ver­mo­gen 20.000 ton). De BigRoll Baf­fin, met een immens dek om gro­te instal­la­ties te ver­voe­ren (125 x 42 meter), heeft afge­lo­pen jaar boven langs Rus­land een reis van Korea naar Euro­pa gemaakt in ver­band met de bouw van een groot LNG-com­plex op het Rus­si­sche schier­ei­land Yamal, nabij Nova Zem­bla. Dit kan door­dat het schip – net als haar drie zus­sen – onder de Fins-Zweed­se 1A ijs­klas­se is gebouwd en in pool­ge­bie­den kan opereren.

Ont­werp­fout

Ook de Zr. Ms. Karel Door­man trok veel aan­dacht. Het groot­ste mari­ne­schip van de Konink­lij­ke Mari­ne (204 x 30 meter, water­ver­plaat­sing 28.000 ton) lag er net als in 2014. Van­zelf­spre­kend was dat niet. Een ont­werp­fout aan bei­de hoofd­elek­tro­mo­to­ren leid­de ertoe dat het logis­tie­ke onder­steu­nings­schip 15 maan­den uit de rou­la­tie raakte.

Lees heel het artikel