Familiebedrijf Den Breejen houdt de werf ook in crisistijd gevuldFamiliebedrijf Den Breejen houdt de werf ook in crisistijd gevuld

De rivier­crui­se­sec­tor voelt nog steeds de nasleep van de Covid 19-pan­de­mie. De nieuw­bouw­markt viel vol­le­dig stil en komt pas sinds vorig jaar weer in bewe­ging, meldt com­mer­ci­eel-direc­teur Johan Kaas­ja­ger van Den Bree­jen Shi­py­ard in Har­dinx­veld-Gies­sen­dam. Toch bleef de order­por­te­feuil­le van de werf intus­sen gevuld. ‘Dank­zij onze diversiteit.’ 

De lan­ge­ter­mijn­vi­sie van de scheeps­bouw­fa­mi­lie bespaar­de Kaas­ja­ger sla­pe­lo­ze nach­ten tij­dens de Covid-cri­sis, bekent hij.

Ver­ras­send, want die hak­te er bij de toe­ris­me­bran­che flink in. En dus ook bij Den Bree­jen, die tot dat moment 60 tot 70% van zijn omzet uit de bouw van rivier­crui­se­sche­pen haalde.

Kaas­ja­ger: ‘Op zul­ke momen­ten merk je één van de mooie kan­ten van een fami­lie­be­drijf. Voor de aan­deel­hou­ders gaat het voort­be­staan van het bedrijf vóór de winst op kor­te termijn.’

Jaren zonder omzet

Hoe hard de klap­pen zijn die de rivier­crui­se­vaart heeft gekre­gen, besef­fen bui­ten­staan­ders vaak niet, weet Kaasjager.

‘Heel 2020 was al vol­ge­boekt toen Covid-19 de samen­le­ving op slot gooi­de. Alle rei­zen wer­den door­ge­scho­ven: in eer­ste instan­tie naar 2021, ver­vol­gens naar 2022. Dit bete­kent dat er drie jaren moesten wor­den gedekt met één jaar aan inkom­sten. Pas in 2023 kwam er nieuw geld in kas.’

Hand op de knip

In aan­loop naar dat vaar­sei­zoen hiel­den veel reis­lus­ti­gen als­nog hun hand op de knip, van­we­ge de onze­ke­re tij­den. Intus­sen ziet het plaat­je er anders uit: ‘Sinds vorig jaar boe­ken men­sen weer vol­op voor dit en komend jaar.’

Hier­door groeit ook bij de reders weer het ver­trou­wen in de toe­komst, merkt Kaas­ja­ger. ‘Sinds afge­lo­pen zomer nemen de offer­te­aan­vra­gen weer toe.’

Cruiseschepen

Met de bouw van rivier­crui­se­sche­pen heeft Den Bree­jen bij­na 25 jaar erva­ring: in 2000 begon de scheeps­werf met de bouw van haar eer­ste opus: de River Prin­cess (110 x 11,40 meter). Kaas­ja­ger: ‘Sinds­dien heb­ben we er zo’n 45 gebouwd.’

Veel sche­pen gaan naar vas­te klan­ten, zoals Ava­lon Water­ways uit de Ver­e­nig­de Sta­ten en de Austra­li­sche rede­rij­en Sce­nic Crui­ses en Tra­vel­mar­vel. Ondanks deze inter­na­ti­o­na­le klan­ten­kring varen alle door Den Bree­jen gebouw­de crui­se­sche­pen op ons con­ti­nent. ‘De rede­rij­en bedie­nen klan­ten uit eigen land, met het aan­bie­den van rivier­crui­ses in onder meer Europa.’

Goud

Het jong­ste crui­se­schip van Den Bree­jen is van de Zwit­ser­se rede­rij Thur­gau Tra­vel, een nieu­we klant. Het schip ligt tij­dens het inter­view langs de kade voor wat garan­tie­werk­zaam­he­den. De Thur­gau Gold (135 x 11,45 meter) kwam vorig jaar juli in de vaart.

 

Lees ver­der op de web­si­te van week­blad Schuttevaer:

Ze geldt als visi­te­kaart­je van de scheeps­werf en als vlag­gen­schip van Thur­gau Tra­vel. Het vaar­tuig heeft een gou­den Green Award-cer­ti­fi­caat voor duur­za­me sche­pen. ‘Het hoogst haal­ba­re cer­ti­fi­caat voor sche­pen op fos­sie­le brandstof’.