Maritieme sector wijst koning op Chinese concurrentieMaritieme sector wijst koning op Chinese concurrentie

De Neder­land­se maak­in­du­strie moet samen met de over­heid alle zei­len bij­zet­ten in de con­cur­ren­tie­strijd met Chi­na. Dat stel­den ver­te­gen­woor­di­gers van de sec­tor don­der­dag tij­dens een werk­be­zoek van koning Wil­lem-Alexan­der en demis­si­o­nair minis­ter Mic­ky Adri­aan­sens van Eco­no­mi­sche Zaken en Kli­maat (EZK).

Voor­ma­lig SGP-Kamer­lid en kers­ver­se gezant van de mari­tie­me maak­in­du­strie Kees van der Staaij leid­de het ron­de­ta­fel­ge­sprek waar­in dit naar voren kwam. Offi­ci­eel is hij nog niet eens in func­tie. Pas per 1 febru­a­ri gaat zijn benoe­ming in.

De koning en Adri­aan­sens bezoch­ten twee kop­lo­pers in de sec­tor. Bij de Hol­land Shi­py­ards Group in Har­dinx­veld-Gies­sen­dam kre­gen ze een rond­lei­ding. Twee weken gele­den hoor­de direc­teur Leen­dert Hoog­en­doorn (36) dat ze zou­den komen. „Minis­ter Adri­aan­sens is hier in sep­tem­ber geweest, blijk­baar vond ze het zó leuk dat ze nu ook de koning heeft meegenomen.”

Koning Wil­lem-Alexan­der in gesprek met direc­tie Leen­dert (r.) en Mar­co Hogen­doorn bij het vol­le­dig elek­tri­sche veer Gorin­chem XII, sinds janu­a­ri 2024 in de vaart bij Gorin­chem. Rechts van de koning voor­ma­lig SGP-lei­der Kees van der Staaij als kers­ver­se kabi­nets­ge­zant mari­tie­me maakindustrie.

Samen met zijn broer Mar­co (35) staat Leen­dert sinds 2019 aan het roer van het scheeps­bouw­be­drijf. Hun vader Cor Hoog­en­doorn (61) denkt sinds­dien voor­al ach­ter de scher­men mee, Maar deze don­der­dag kreeg hij de eer om de koning te ontvangen.

Autonoom

De koning kreeg een elek­tri­sche, semi-auto­noom varen­de veer­boot te zien. Ook beklom hij het bin­nen­vaart­con­tai­ner­schip FPS Waal, dat na een ingrij­pen­de ombouw­ope­ra­tie in de vaart moet komen als twee­de emis­sie­lo­ze bin­nen­vaart­schip. De FPS Waal gaat op water­stof varen tus­sen Rot­ter­dam en Duis­burg. Zo’n 80 pro­cent van de Rijn­vaart vaart dit traject.

Een der­de para­de­paard­je van het bedrijf is Tony, de tot nu toe groot­ste 3D-geprin­te veer­boot ter wereld: 9 bij 3,90 meter). Deze – even­eens elek­tri­sche – pas­sa­giers­veer­boot vaart straks vol­le­dig auto­noom, met behulp van kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie. Tij­dens de Olym­pi­sche Spe­len van Parijs, komen­de zomer, moet Tony tot 32 pas­sa­giers per keer gaan ver­voe­ren over de Seine.

Koning Wil­lem Alexan­der op bezoek bij de Koe­dood Mari­ne Group in Hendrik-Ido-Ambacht.

Koedood

De koning begon zijn werk­be­zoek ’s och­tends ove­ri­gens bij de Koe­dood Mari­ne Group in Hen­drik-Ido-Ambacht. Hij werd, zeer toe­pas­se­lijk, ont­van­gen in ”het paleis”. Zo noe­men de werk­ne­mers van het machi­ne­be­drijf hun hoofd­kan­toor aan het Noord­ein­de. Mede van­we­ge de straatnaam.

Direc­teur Maar­ten Jero­ni­mus hield een plei­dooi voor het behoud van fos­sie­le sub­si­dies. Ope­ra­ti­o­neel direc­teur Toon Muhl­heim demon­streer­de de KEES-moto­ren (Koe­dood Engi­ne Emis­si­on Sys­tems). Deze moto­ren –een Mit­su­bis­hi-scheeps­mo­tor als basis, gecom­bi­neerd met een com­plex nabe­han­de­lings­sys­teem– vol­doen aan de uiterst stren­ge Euro­pe­se emis­sie­norm Fase V. Sinds deze norm ver­plicht werd, per 2022, is Koe­dood onbe­twist markt­lei­der met zijn gecer­ti­fi­ceer­de motoren.

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

Het afbou­wen van de fos­sie­le sub­si­dies maakt de sec­tor ech­ter zenuw­ach­tig, lucht­te direc­teur Jero­ni­mus zijn hart. Onder druk van onder meer actie­groep Extinc­ti­on Rebel­li­on, bekend van snel­weg­blok­ka­des, staat die afbouw hoog op de poli­tie­ke agenda.