„Opstopping containerbranche gaat iedereen merken”„Opstopping containerbranche gaat iedereen merken”

Het trans­port van goe­de­ren over zee is wereld­wijd danig ver­stoord. Op de ter­mi­nals in onder meer Rot­ter­dam en Ant­wer­pen hopen de con­tai­ners zich op. Het baart direc­teur Hen­ri Hon­koop van bevrach­tings­kan­toor Hon­koop Bar­ging zor­gen. „Deze con­ges­tie gaat haar tol eisen in onze economie.”

Fei­te­lijk had Hon­koop (44) de opeen­sta­pe­ling van groot­scha­li­ge inci­den­ten in de afge­lo­pen maan­den niet eens nodig gehad om te zien dat er iets niet goed ging. En juist de al man­ke­ren­de laad- en los­re­gimes op ter­mi­nals maken de situ­a­tie vol­gens hem zo pro­ble­ma­tisch zoals die nu is. Niet alleen in Rot­ter­dam: wereld­wijd neemt de con­ges­tie steeds ver­der toe, meld­de Nieuws­blad Trans­port maandag.

Suezblokkade

Hon­koop is sinds 2007 direc­teur-eige­naar van Hon­koop Bar­ging. Zijn bedrijf (5,2 fte) in Rot­ter­dam-Albrands­waard bemid­delt tus­sen ener­zijds rede­rij­en, expe­di­teurs en ver­la­ders en ander­zijds bin­nen­vaart­schip­pers, en heeft momen­teel twin­tig vas­te con­tai­ner­sche­pen en een flexi­be­le schil van zo’n tien sche­pen in chartervaart.

Direc­teur Hen­ri Hon­koop van bevrach­tings­kan­toor Hon­koop Barging.

De hui­di­ge situ­a­tie ziet Hon­koop met lede ogen aan. „Na de stil­le eer­ste maan­den van de pan­de­mie trok de markt in juni 2020 weer aan, en na de zomer­va­kan­tie ging de groei echt hard. Hier­door was het aan­bod op onder meer de Rot­ter­dam­se ter­mi­nals sinds okto­ber 2020 al gro­ter dan nor­maal. Intus­sen moesten ter­mi­nals tot voor kort met min­der ploe­gen wer­ken, van­we­ge mede­wer­kers met een coro­na­be­smet­ting of die in qua­ran­tai­ne moesten. Met een al bestaand per­so­neels­te­kort van­we­ge vergrijzing.”

Maar het bleef niet bij de deze pro­ble­men. In maart dien­de het con­tai­ner­schip Ever Given zich aan met een zes­daag­se blok­ka­de van het Suez­ka­naal. „Twee der­de van de zee­vaart kon al vóór het Suez­di­lem­ma niet vol­gens sche­ma laden en los­sen. Nu kwam daar een week aan opge­stroopt con­tai­ner­aan­bod bij. Alleen al de gevol­gen hier­van zou­den nog maan­den geduurd heb­ben, gezien de al over­be­las­te terminals.”

Drastisch

Hoe­wel de Suez­blok­ka­de alle kran­ten haal­de, vorm­de het inci­dent slechts een opmaat naar nog meer ellen­de. Want na opdui­ken­de besmet­tin­gen met de del­ta­va­ri­ant van het coro­na­vi­rus in Chi­na namen de auto­ri­tei­ten er dras­ti­sche maat­re­ge­len. Onder meer leg­den ze in mei ruim een maand lang de over­slag in con­tai­ner­ha­vens in Zuid-Chi­na gro­ten­deels stil. Zoals in de enor­me haven van Yan­ti­an. Daar­van­daan vindt juist veel import en export plaats van Chi­na naar Euro­pa en de Ver­e­nig­de Sta­ten. De blok­ka­de ver­hin­der­de de over­slag van moge­lijk meer dan twee­maal zoveel con­tai­ners als het Sue­zin­farct in maart deed.

In augus­tus kwam daar de slui­ting van de con­tai­ner­ha­ven in het Chi­ne­se Ning­bo-Zhoushan boven­op: de op drie na groot­ste haven ter wereld. Die duur­de twee weken. Ter­wijl deze haven­ter­mi­nal tot dat moment nog steeds een deel van de con­tai­ner­sche­pen uit Yan­ti­an opving, omdat die haven nog steeds niet op vol­le­di­ge capa­ci­teit draaide.

 

Lees ver­der op de web­si­te van Refor­ma­to­risch Dagblad:

De gevol­gen in het dage­lijks leven gaat ieder­een de komen­de tijd mer­ken, ver­wacht Hon­koop. „Kle­ding is lan­ger onder­weg, ver­van­gen­de auto-onder­de­len zijn niet te krij­gen en speel­goed­win­kels weten niet of ze in decem­ber aan de vraag kun­nen voldoen.”