Hongaarse calvinisten in de polderHongaarse calvinisten in de polder

In de Goud­se Sint-Jans­kerk klonk don­der­dag­avond Hon­gaars psalm­ge­zang. Een school­koor uit het Oost-Euro­pe­se land is deze week in Neder­land van­we­ge een muzi­kaal uit­wis­se­lings­pro­ject met het Drie­star Col­le­ge. Min­stens een van de cal­vi­nis­ti­sche Hon­ga­ren raak­te hier­bij ern­stig ver­slaafd aan kaas.

Nog voor­dat het con­cert begon, was vwo 2‑leerlinge Emme­lot­te Neele (14) uit Wad­dinx­veen al onder de indruk. „We heb­ben hen tij­dens een lunch­pau­ze­con­cert op school gehoord; ze zijn echt heel pro­fes­si­o­neel. Ik ga straks ook met ons pro­ject­koor zin­gen, maar wij zijn niet zo goed als zij, hoor.”

Even later laten de leden van het school­koor van het Refor­má­tus Kol­lé­gi­um uit de Hon­gaar­se stad Pécs horen wat ze in hun mars heb­ben. Hele­maal uit het hoofd zin­gen ze de mooi­ste en inge­wik­keld­ste koor­stuk­ken. Bij­na uit­slui­tend zon­der bege­lei­ding van pia­no of orgel.

De luis­te­raars –voor­al Drie­star­leer­lin­gen en hun fami­lie– kun­nen bij veel stuk­ken her­ken­nen wat de Hon­ga­ren zin­gen. Niet omdat ze beken­de stuk­ken van Bach of Hän­del laten horen, maar omdat ze psal­men op de gewo­ne, Geneef­se melo­die­ën zingen.

Audi­tie
Als de Hon­gaar­se zan­gers klaar zijn, is het pro­ject­koor van het Drie­star Col­le­ge aan de beurt. Ver­schil moet er zijn, maar de leer­lin­gen zin­gen even­goed prach­tig, vindt muziek­do­cent Ade­ma. „De leden van dit onder­bouw­koor heb­ben ook echt audi­tie moe­ten doen. Op die manier heb­ben we de beter zin­gen­de leer­lin­gen eruit gevist. Onder lei­ding van muziek­le­raar Ver­duijn heb­ben ze daar­na kei­hard gere­pe­teerd.” Eind dit jaar mogen de Goud­se leer­lin­gen mee naar Hon­ga­rije, voor het ande­re deel van dit uitwisselingsproject.

De muziek­do­cen­ten van het Drie­star Col­le­ge kwa­men een paar maan­den terug op het idee. Leraar Ver­duijn: „We had­den al jaren con­tact met deze refor­ma­to­ri­sche school uit de stad Pécs, voor een regu­lie­re uit­wis­se­ling. Toen we hoor­den dat ze een heel goed school­koor heb­ben, wil­den we daar iets mee doen. Zo ont­stond deze uit­wis­se­ling waar­bij we elkaars muzi­ka­le cul­tuur leren kennen.”

Maan­dag kwa­men zo’n veer­tig Hon­ga­ren van het school­koor van het Refor­má­tus Kol­lé­gi­um naar Neder­land. Ze kre­gen onder meer muziek­work­shops, rond­lei­din­gen door ver­schil­len­de Hol­land­se ste­den, en slie­pen bij leer­lin­gen van het Drie­star Col­le­ge. De Hon­gaar­se Klau­dia Rich­ter (16) logeer­de bij de fami­lie Neele in Waddinxveen.

Lees heel het artikel