Historischeverhalenroute door GoudaHistorischeverhalenroute door Gouda

Voor een his­to­ri­sche­ver­ha­len­rou­te door Gou­da kreeg ik van Strui­nen en Vor­sen in 2018 de opdracht om zeven men­sen te inter­vie­wen over Gou­da in het Ramp­jaar, en hier­van even zoveel ful­l­quo­te-inter­views te schrijven.

In het tur­bu­len­te jaar Ramp­jaar 1672 lie­pen de legers van de Fran­se Zon­ne­ko­ning Lode­wijk IV, de bis­schop van Mün­ster en de bis­schop van Keu­len de Repu­bliek der Zeven Ver­e­nig­de Neder­lan­den bij­na com­pleet onder de voet. Op zee hield admi­raal Michiel de Ruy­ter met zijn vloot de even oor­logs­zuch­ti­ge Engel­sen tegen. Maar bij­na was die­zelf­de zee het eni­ge stuk­je Neder­land gebleven.

Enkel de in koorts­ach­ti­ge ijver gere­a­li­seer­de Hol­land­sche Water­li­nie (later de Oude Hol­land­se Water­li­nie) bleek uit­ein­de­lijk de Fran­sen bui­ten het mach­tig­ste gewest Hol­land, met ’s lands rege­rings­cen­trum in Den Haag, te houden.

De legers nader­den tot vlak bij Gou­da, in die tijd een belang­rij­ke stad in de Sta­ten van Hol­land. Enkel de water­li­nie hield ze nog tegen – maar die was juist hier op haar smal­st. En ach­ter de van angst ver­lam­de stad lag de weg naar Den Haag open.

Het eeu­wen­ou­de Goud­se stad­huis, sinds 1450 in gebruik.

In het kader van 750 jaar Gou­da en 350 jaar Oude Hol­land­se Water­li­nie in 2022 heeft het His­to­risch Plat­form Gou­da in samen­wer­king met Stich­ting Oude Hol­land­se Water­li­nie en Stich­ting Strui­nen en Vor­sen een Ramp­jaar­rou­te uitgestippeld.

Op acht loca­ties ver­tel­len acht in de Goud­se his­to­rie geïn­te­res­seer­de per­so­nen (voor­al Gou­we­naars) in full-quo­te­ver­ha­len de gevol­gen van het Ramp­jaar voor de kaas­stad, aan de hand van even zoveel loca­ties die in het Ramp­jaar 1672 een inte­res­san­te rol speel­den. Zeven van deze acht ver­ha­len zijn van mijn hand.

Denk aan een ver­haal over de Klei­weg­poort, waar de vol­le­di­ge magi­straat (de bur­ge­mees­ters, schout en sche­pe­nen) prins Wil­lem III op 30 juni 1672 onder­da­nig opwacht­te. Het­zelf­de stads­be­stuur dat vijf jaar eer­der samen met de ande­re voor­naams­te ste­den van Hol­land had gezwo­ren nooit meer een stad­hou­der te benoe­men (en zeker geen Oranje).

Nu deel­den de hoge heren de prins mee dat ze hem bij een stem­ming in de Sta­ten­ver­ga­de­ring zou­den steu­nen bij zijn benoe­ming tot stad­hou­der, in ruil voor zijn bescher­ming tegen de Fran­sen. Vier dagen later was zijn benoe­ming een feit.

Lees de Ramp­jaar­rou­te­ver­ha­len hier.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Aan een dergelijk project werk ik ook graag voor u.